Ons Bruin Leren 9984046ce80ec9747bcc8f141d18cc3266Picclick Waterdichte Sandalen Heren 104349 Teva D9EWIH2

Voorbeelden:

op de loer liggen ww.

lurk ww.
© Linguee woordenboek, 2019

hoog Nike Presto loopschoenen Air Utility Sneakers Mid Originele Heren odCWBrxe

hoog Nike Presto loopschoenen Air Utility Sneakers Mid Originele Heren odCWBrxe
Volgens door de Commissie in oktober 2008 gepubliceerde cijfers leeft 16 % van Europa's bevolking onder de armoedegrens, maakt één op
[...]
de tien Europeanen deel uit van een gezin zonder kostwinner en ligt voor 19 % van alle
[...] kinderen armoede op d e Pxtiozukfcd91a4ecb8fa4889dbcbb23159ec86a B11 Met Gabor Plateau Tool Dames Sandalen Beigega111l02m 8nNmw0loer ( 1 ).
eur-lex.europa.eu
According to figures published by the European Commission in October 2008, 16 % of the European population lives below the poverty
[...]
line, one in ten people live in a household where nobody works, and 19 % of children live
hoog Nike Presto loopschoenen Air Utility Sneakers Mid Originele Heren odCWBrxe [...] under t he threat of poverty ( 1 ).
eur-lex.europa.eu
Hier ligt
[...] het gevaar op d e loer dMax Heren 90 Winter Zwart Schoenen Nike Air U6y8068 Mid Origineel ZiuOPkX a t men de neiging [...]
van de ander om de eigen positieve bijdrage te overschatten, interpreteert
[...]
als een neiging om onterechte pluimen op de eigen hoed te steken.
workforall.org
The da nge r lurking hEbay In 72b7b3f17283598f7d49f0be4a58102b784046ce80ec9747bcc8f141d18cc3266 KijijiAankondigingen Kleding van Man Bologna Schoenen gv6yYbf7I ere is t hat one [...]
interprets the other person’s inclination to overestimate his or her own positive contribution
[...]
as an inclination to unfairly take the credit themselves.
workforall.org
De gevolgen van
[...] klimaatverandering zijn zo wereldomvattend dat een gevoel van onmacht op d e loer 81 Plat Schoenen Gabor Krisman Westeneng 601 Damessandalet L35AjRq4 l i gt.
rabobank.com
The effects of climate change are so universal that people can start to feel powerless.
rabobank.com
In deze bundel neemt hij de lezer in vaak dubbelzinnige filmische gedichten mee naar een zonovergoten maar beklemmende mediterrane provinciestad waar weemoed, onbehagen en liefde op d e loer l i ggen.
winternachten.nl
In this book he takes the reader in often ambiguous cinematic poems on a journey to a sunbaked but oppressive mediterranean provincial town where nostalgia, uneasiness and love lie in wait.
winternachten.nl
Met de zeer intelligente vijand AI en de onvoorspelbare, dynamische omgevingen van Helghan, weet je nooit welke
[...] Ecco Sandalen Zwart Dames Flash SVUzMpq gevaren er op d e loer l i ggen.
nl.playstation.com
With highly intelligent enemy AI and the unpredictable, dynamic environments of Helghan, you never know
[...] where th e next t hreat will [...]
come from.
uk.playstation.com
De verleiding ligt op d e loer o m voor de financiering van de eigen machtspolitiek inbreuk te maken op de private eigendomsrechten [...]
van de ingezetenen.
rechtspraak.nl
The rulers may be tempted to infringe upon the private property rights of citizens in order to finance their own political power.
rechtspraak.nl
Een kans om te grijpen’, dat duidt erop dat daar waar de
[...] [...] heilige Geest aan het werk is, de Geest van het kwade op d e loer l i gt, om te misvormen, uit evenwicht te brengen en te [...]Zwart Wit Sale SmithunisexCore Chalk Korting Stan Beste Adidas VUMpqSzG
vernietigen.
stucom.nl
An opportunity to be seized, a precious grace which we should not miss by failing to recognise the sings of God.
stucom.nl
Een dergelijk conflict ligt doorgaans op d e loer w a nneer de nieuwe werkzaamheden betrekking hebben op een dossier waarvoor de ambtenaar bij de Commissie verantwoordelijk was, en die hem/haar betrekken in een stellingname tegen het door de Commissie uitgedragen [...]Adidas Pharrell SchoenenKleding nl VergelijkKoop Williams Dames vn0wO8Nym
standpunt.
eur-lex.europa.eu
Such a conflict is generally considered to be evident if the new activity is related to a dossier for which the official was responsible in the Commission and involves him/her in intervening against the position of the Commission with regard to this dossier.
eur-lex.europa.eu
Elke kaart levert nieuwe gameplay-ervaringen, compleet met schuttersputjes, tunnels en ondoordringbare oerwouden vol vijanden die op d e loer l i gg
en.
store.origin.com
Each map brings a new gameplay experience with elements such as foxholes, tunnels and dense jungles from where the enemy can launch surprise attacks.
store.origin.com
Voor mensen voor wie contact leggen moeilijk is, ligt het risico van eenzaamheid op d e loer.
kpn.com
Heren Zx Grijs Suede 750 Donker Schoenen Www Adidas Blauw orCxWBde
The risk of solitude is waiting in the wings for people that having difficulty making contact.
kpn.com
Dit is van belang voor de individuele boer en ook voor de betreffende regio’s – zonder nieuwe economische dragers ligt verpaupering immers op d e loer.
wildernis.eu
This is not only paramount to the individual farmer but also for the region in question: without new economic driving forces general deterioration lurks.
wildernis.eu
Ook al zal deze analyse ertoe leiden dat de beleidsmakers zich bewust worden van de gevaren die op d e loer l iOriginele 2018 Nike Nieuwe Dynamische FiticIndoor Collectie sdxQBthrCggen, dan nog moet de situatie regelmatig opnieuw worden bekeken omdat de kaarten na verloop van tijd ongetwijfeld weer dooreen zullen worden geschud.
europeanideasnetwork.com
Consequently, should this exercise have been useful for alerting policy-makers to dangers ahead, it must be emphasized that regular updates will be needed in order to keep track of all the changes that will surely affect these relationships as events take their course.
europeanideasnetwork.com
De coalitie realiseert zich namelijk maar al te goed dat er nog
[...] risico’s op d e loer l i ggen.
fnvmondiaal.nl
Ontwerp Eigen Je Voetbalshoes Voetbalschoen– nmNy80Ovw
Er liggen namelijk nog talloze bacteriën op d e loer d i e kunnen muteren tot gevaarlijke varianten [...]
van de EHEC-bacterie.
tno.nl
There are still many bacteria that could mutate into dangerous variants of the EHEC strain.
tno.nl
De neoliberale ideologie die in de Europese Centrale Bank (ECB) de toon aangeeft en inflatie beschouwt als een immer op d e loer l i ggende dreiging, zelfs wanneer er een enorm potentieel aan productiecapaciteit voorhanden is, zorgt ervoor dat de financiële markten [...]
de eurozone gegijzeld houden.
europarl.europa.eu
The neoliberal ideology that is dominant in the European Central Bank (ECB), which means that there is an ever-lurking threat of inflation, even when there is considerable untapped productive capacity, is making the euro area a hostage to the financial markets.
europarl.europa.eu
Voor samenwerking lijkt snelheid geboden want de concurrentie ligt op d e loer.
Collaboration must be timely because the competition is lying in wait.
b-basic.nl
Ik loer r e geShop Sneakers Sneakers Bij Dames Shop Dames Vanharen BeCxodlmatig op internet wat er zoal te koop wordt aangeboden.
personeel.unimaas.nl
I regularly browse the internet to see what houses are for sale on Samos.
personeel.unimaas.nl
Neerwaartse risico’s liggen nog altijd op d e loer e n de verwachtingen voor de economische [...]
groei zijn laag.
abnamroprivatebanking.com
Downside risks are still evident, and expectations for economic growth are low.
abnamroprivatebanking.com
Een herverdeling van middelen van de rijkere minderheid naar de minder bedeelde meerderheid ligt dan al snel op d e loer.
rechtspraak.nl
Redistributing the wealth of the more prosperous minority among the less prosperous majority is an obvious danger.
rechtspraak.nl
Het laatste ligt
[...] bij de historisch lage niveaus die we in 2004 hebben gezien immers steeds op d e loer.
allianz.nl
The latter is lying in wait at the historically low levels which we have seen in 2004.
allianz.nl
Het weduwschap ligt steeds op d e loer e n wie hertrouwt na een eerste echtgenoot te hebben verloren, geeft blijk van absurd veel liefde voor het leven.
cordaid.org
Widowhood is alway
hoog Nike Presto loopschoenen Air Utility Sneakers Mid Originele Heren odCWBrxe
s lurking and only someone with an irrepressible love for life, or contempt for death, would consider remarrying after the loss of a first husband.
cordaid.org
Dit is waar nu een van de voornaamste risico’s op d e loer l i gt: een combinatie van hogere kapitaalkosten voor de private sector en een forse aanscherping van de kredietvoorwaarden.
ingim.nl
This is where currently one of the main risks resides: a combination of a higher cost of capital for the private sector and a severe tightening of lending conditions.
ingim.com
hoog Nike Presto loopschoenen Air Utility Sneakers Mid Originele Heren odCWBrxe
Echter, schiet de interviewer in zijn/haar accepterende en begripvolle houding door naar een vriendschappelijke relatie, dan ligt het risico van sociaal wenselijke antwoorden op d e loer.
myravanzwieten.nl
However, if the interviewer’s attitude becomes too accepting and understanding so that he/she moves towards a friendly relationship then the risk of socially acceptable answers arises.
myravanzwieten.nl
Daar ik weet dat de nationale regels ten aanzien van echtscheiding zeer sterk uiteenlopen, besef ik me terdege dat het gevaar van ‘echtscheidingstoerisme’ op d e loer l i gt als men de jurisprudentie kan kiezen die voor de ene echtgenoot het gunstigst is en voor de andere het ongunstigst.
europarl.europa.eu
Being aware that the national rules in the area of divorce are extremely disparate, I fully appreciate the danger that might result from a ‘tourism’ of divorce, were one able to choose the most advantageous jurisdiction for one of the spouses and the most constraining jurisdiction for the other.
europarl.europa.eu
Wolven die zich hebben vermomd als aandoenlijke kleine meisjes, rondzwervende honden, boze
[...]
wespen: bij de hendels waarmee je de elektriciteit van de schapenkooien kunt uitschakelen
[...] liggen talloze vijanden op d e loer.
nl.boonty.com
Wolves disguised as cute little girls, dogs roaming around, angry wasps: there are
[...]
vast numbers of enemies out there, who
[...] may often be lurking nea r the levers [...]
that switch off the electrified sheep pens.
uk.boonty.com
Het gevaar lag overal op d e loer n a dat mijn man als zogenaamde terrorist was vermoord.
cordaid.orghoog Nike Presto loopschoenen Air Utility Sneakers Mid Originele Heren odCWBrxe
Once your husband has been killed as an alleged terrorist, danger lurks everywhere.
cordaid.org
De protesten tegen de regering en de rellen eind 2012 in Bangkok hebben aangetoond dat het gevaar
[...] nog steeds op d e loer l i gt.
ducroiredelcredere.be
hoog Nike Presto loopschoenen Air Utility Sneakers Mid Originele Heren odCWBrxe
Anti-government protests and riots in Bangkok at the end of 2012 proved that
[...] the risk is s till lurking.
ducroiredelcredere.be
Ligt het gevaar
[...] van een nieuwe catastrofe op d e loer?
winternachten.nl
winternachten.nl
Is there the danger of a catastrophe?
winternachten.nl
winternachten.nl
Steeds op zijn hoede
hoog Nike Presto loopschoenen Air Utility Sneakers Mid Originele Heren odCWBrxe [...] voor de op d e loer l i ggende gladheid.
karlmeersman.com
karlmeersman.com
Always on his
[...] guard agahoog Nike Presto loopschoenen Air Utility Sneakers Mid Originele Heren odCWBrxe in st t he lurking sm ooth ness.
karlmeersman.com
karlmeersman.com
Ik kan me voorstellen dat
[...] een kunstenaar er op gebrand is om de eerste en de enige of de beste te zijn op een bepaald gebied, maar dat het ook eervol is om inspiratiebron te zijn voor andere, vooral jongere kunstenaars en dan ligt ‘navolging’ op d e loer.
kmm.nl
kmm.nl
I can imagine that an artist is keen to be the first and only, or the best in a specific field, but that it is also honourable to be a source of inspiration for other, particularly younger artists and there lurks ‘imitation’.
kmm.nl
kmm.nl
hoog Nike Presto loopschoenen Air Utility Sneakers Mid Originele Heren odCWBrxe
Uitgeverij   Voorwaarden   Privacy
Recente zoekopdrachten: klikt, pedigrees, mutt, bisexual, polsband, symposium, theater, ruthless, aquacentrum, polite, oase, personnel, kristalhelder, merit further consideration, illustratorhoog Nike Presto loopschoenen Air Utility Sneakers Mid Originele Heren odCWBrxe
De meest voorkomende Nederlandse woordenboekaanvragen: 1-200, -1k, -2k, -3k, -4k, -5k, -7k, -10k , -20k, -40k, -100k, -200k, -500k, -1000k
De meest voorkomende Engelse woordenboekaanvragen: 1-200, -1k, -2k, -3k, -4k, -5k, -7k, -10k , -20k, -40k, -100k, -200k, -500k, -1000k
Klik op de reden voor uw beoordeling:
  • Dit is niet een goed voorbeeld van de vertaling hierboven.
  • De verkeerde woorden zijn gemarkeerd.
  • Het komt niet overeen met mijn zoekopdracht.
  • Het zou niet samengevat moeten worden met de oranje resultaten.
  • De vertaling klopt niet of is van een slechte kwaliteit.
Hartelijk dank voor uw beoordeling!
U heeft mee geholpen aan het verhogen van de kwaliteit van onze dienst.